(English below)

Cecilia är en livsstilsblogg som drivs av mig, Cecilia, som privatperson och jag ansvarar för alla inlägg som publiceras här.

De åsikter som framförs i inläggen är alltid mina egna. Produktprover är aldrig ersättning för publicerade inlägg, men de är i många fall en förutsättning för att jag ska kunna hålla mig uppdaterad och ge mina läsare bra information utifrån mina personliga erfarenheter. Jag går gärna på events och liknande som är till fördel för mina läsare.

Representerar du ett företag, ett märke eller annat som kan vara av intresse för mig och mina läsare? Lägg gärna till cecilia@ceciliasderlund.se i er kontaktlista. Jag strävar efter att alltid följa svensk marknadsföringslag och Influencers of Swedens riktlinjer för en mer etisk och professionell bloggbransch ( läs mer här) #jagsmygerinte

Jag tillhör ett par olika affiliateprogram, inlägg som innehåller affiliatelänkar märks med detta. “Affiliate” innebär att jag får en liten ersättning om du klickar dig vidare till en site via någon av mina affiliatelänkar och sen väljer att köpa något där. Vanligen är ersättningen en på förhand bestämd procentsats på beloppet som det handlas för.

Som företag kan man köpa både inlägg och annonsplats på ceciliasderlund.se. Sponsrade inlägg märks alltid ut för att tydliggöra att de skiljer sig från de ordinarie inläggen.

Har du frågor och funderingar är det bara att maila mig på cecilia@ceciliasderlund.se

Vill du annonsera på ceciliasderlund.se, maila mig på cecilia@ceciliasderlund.se för prisinfo.

Allt material (ej pressmaterial), om inget annat anges, ägs av mig och skyddas av upphovsrättslagen. Vill du låna bilder eller text, maila och fråga!

Jag reserverar mig för eventuella felskrivningar.

Upphovsrätt:

Alla bilder och innehåll är mitt eget, om inget annat anges. Vänligen återanvänd inte bilder utan samtycke. Om du har frågor om innehållet, eller vill använda något av innehållet, vänligen kontakta mig direkt via mejl eller med en kommentar i det aktuella inlägget. Jag kommer, enligt upphovslagen, att fakturera den berörda parten om jag upptäcker att otillåten användning skett.

Samarbeten:

Jag gör gärna samarbeten med företag, förutsatt att samarbetet följer svensk marknadsföringslag. Långsiktiga samarbeten, där vi båda kan stärka varandras varumärken prioriteras. Som samarbetspartner får du även exponering i alla mina kanaler, blogg, instagram och facebook

Objekt som tas emot som gåva kommer att övervägas för redaktionellt syfte på denna blogg eller på andra sociala medieplattformar. Gåvor kan inte garanteras täckning, och alla gåvor kommer att märkas när ingår i ett redaktionellt innehåll på bloggen. “Med tillstånd av” eller “gåva från” för att beteckna att en produkt gavs till mig av företaget eller deras ombud. I enlighet med Konsumentverkets riktlinjer och marknadsföringslagen, kommer alla gåvor, sponsrat innehåll, etc. att offentliggöras genom bloggen. Jag accepterar pressprover utan krav att skriva om dem och kan inte garantera en positiv recension. Jag är godkänd för F-skatt.

Integritetspolicy:

ceciliasderlund.se sparar inte och kommer aldrig att sälja eller ge ut kontaktuppgifter som matas in på denna webbplats.

English

Cecilia is a lifestyleblog run by me, Cecilia, as a private person and I’m responsible for all the posts published here.

The views expressed in posts are always my own. Product samples are never substitute for published articles, but they are in many cases a prerequisite for me to keep myself up to date and give my readers good information based on my personal experiences. I go to the events and such that are to the beneficial to my readers.

Do you represent a company, a brand or anything that may be of interest to me and my readers? Feel free to add cecilia@ceciliasderlund.se to your contact list. I strive to always follow the Swedish Marketing Act and the Influencers of Sweden’s guidelines for a more ethical and professional blog industry (read more here) #jagsmygerinte

I belong to a few different affiliate programs, postings that contain affiliate links are labeled with this. “Affiliate” means I get a smal compensation if you click through to a site, through one of my affiliate links, and then decide to buy anything there. Usually, the benefit is a predetermined percentage of the amount traded for.

As a company, you can purchase both postings and advertising on cavegirl.se. Sponsored posts will always be marked as such to make it clear that they are different from the regular posts.

If you have any questions or concerns, just email me at cecilia@ceciliasderlund.se

Do you want to advertise on cecilia.sderlund.se, email me at cecilia@ceciliasderlund.se for pricing info.

All materials (except press materials), unless otherwise indicated, is owned by me and is protected by copyright law. If you want to borrow images or text, please email and ask!

I reserve for any typos.

Copyright:

All images and content is my own, unless otherwise specified. Please do not reuse the images without consent. If you have questions about the content, or want to use any of the content, please contact me directly via email or a comment in the concerning post. I will, under the copyright law, bill the party concerned if I discover any unauthorized use.

Collaboration:

I like to do collaborations with companies, provided that the cooperation follows the Swedish Marketing Act. Long-term partnerships where we can both reinforce each others trademarks are prioritized. As a partner, you also get exposure on all my social medias such as my blog, instagram, facebook, tumblr and twitter

Items received as gifts will be considered for editorial purposes on this blog or other social media platforms. Gifts can not be guaranteed coverage, and all gifts will be seen as part of the editorial content on the blog. “With the courtesy of” or “gift” to denote that a product was given to me by the company or their agent. According to the Consumer Agency’s guidelines and Marketing Act, all gifts, sponsored content, etc. be announced through the blog. I accept press samples without the need to write about them and can not guarantee a positive review.

Privacy Policy:

ceciliasderlund.se does not save, and will never sell or give out any contact information entered on this site.

Kontakta mig