(English below)

Är du egenföretagare? Eller är ni ett litet företag? Behöver ni avlastning?
Nu kan du få en personlig, virtuell assistent till ditt företag eller organisation. Du slipper oroa dig över anställningskostnader och du anlitar mig bara när du själv behöver hjälp och betalar enbart för de timmar som jag arbetar.

Varför är en virtuell assistent något för dig?
Förhoppningsvis växer ditt företag och organisation med åren som går. Med det tillkommer mer arbetsamma och administrativa uppgifter. Så för att du ska kunna fokusera på det väsentliga i företaget behöver du någon som tar en del av arbetsbelastningen. Att anställa någon på heltid känns kanske för riskabelt, då är möjligheten att anställa en virtuell assistent väldigt relevant för ditt företag. En virtuell assistent arbetar (deltid) för dig med specifika uppgifter. Du betalar endast för de timmarna som assistenten arbetar och du behöver inte bekymra dig för några anställningskostnader.

Hur går du tillväga?
Först tar du kontakt med mig och beskriver vilka tjänster du behöver ha hjälp med. Därefter går vi igenom uppdraget tillsammans och säkerställer det. Vi kommer överens om priset, om det ska vara per timme eller ett fast pris för ett längre uppdrag. Det finns ingen bindningstid utan vi avtalar hur många timmar du behöver ha mina tjänster. Därefter håller vi kontakten med varandra under det pågående uppdraget om nödvändiga uppdateringar.

Men vad kostar det?
Det fina med en assistent online är att det är enkelt. Du slipper betala skatt, arbetsgivaravgifter, anställningskostnader och annat som tillkommer när man har anställda. Jag är din assistent på distans och hjälper dig med ditt företag. Du anlitar mig när du behöver och betalar enbart för de timmar som jag arbetar för dig.

Pris per timme 490 kr (ex moms)
Minsta debitering 3 timmar
Fast pris enligt överenskommelse vid längre projekt.
Ingen bindningstid

Så, vad kan jag hjälpa dig med? Jo, till exempel
Webbutik
– uppbyggnad
– underhåll
– produktfotografering
– skeppning till kund
– reklamationer
Hemsida
– uppdateringar
– inlägg
– bilder
Inventering
Ankomstregistrering
Upplock i butik
Avstämning av lagersaldon till månadsbokslut, årsbokslut
Sammanställning av statistik per artikel, kategori, leverantör
Sortimentsgenomgång
Underlag till leverantörsförhandlingar
Ordna kampanjer, erbjudanden och event i fysisk butik och/eller webbutik
Sociala medier öka engagemang, följare, promotion
Planera och skicka ut nyhetsbrev till era prenumeranter
Foton till sociala medier
Schemaläggning till sociala medier
Analys av engagemang från följare på sociala medier
Kostnadsgenomgång för bättre avtal av t.ex. telefoni, bredband mm
Support och research

Vad är då mina erfarenheter och kunskaper?
Jag är utbildad speditör och har arbetat med spedition, logistik och inköp. Jag har även studerat engelsk- och svensk affärskommunikation, företagsekonomi, turism och reseservice. I bagaget finns även logistikkörkort och ADR utbildning. Mellan 2010 och 2015 drev jag även min egen webbutik vid sidan av min heltidstjänst. Jag har även bloggat sedan 2010
Jag behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Microsoft Office: Word, Excel
Windows, MAC, SAP, OPTO, Hogia, WordPress,
Adobe: Photoshop, Lightroom

Are you self-employed? Or are you a small company? Do you need relief?
Now you can get a personal, virtual assistant to your company or organization. You don’t have to worry about employment costs and you only hire me when you need help and pay only for the hours I work.

Why is a virtual assistant something for you?
Hopefully your company or organization will grow over the years. With that comes more workable and administrative tasks. So, in order to focus on the essentials of your company, you need someone to help with the workload. Hiring someone on a full-time basis may seem too risky, then the ability to hire a virtual assistant is very relevant to your business. A virtual assistant works (part-time) for you with specific tasks. You only pay for the hours the assistant works and you don’t have to worry about any employment costs.

How do we do this?
First, please contact me and describe what services you need help with. Then we review the assignment together and ensure it. We agree on the price, whether it will be per hour or a fixed price for a longer assignment. There is no connection time, but we agree on how many hours you need my services. Then we will keep in touch with each other during the ongoing task for necessary updates.

But what does it cost?
The beauty of an online assistant is that it’s easy. You don’t have to pay taxes, employers’ fees, employment costs and other expenses that comes with having employees. I’m your assistant at a distance, helping you with your company. You hire me when you need and pay only for the hours that I work for you.

Price per hour 490 sek (ex moms)
Minimum charge 3 hours
Fixed price according to agreement for longer projects.
No fixation

So, what can I help you with? Yes, for example
Online Store
– construction
– maintenance
– product photography
– Shipping to customer
– complaints
Website
– updates
– posts
Pictures
Inventory
Arrival registration
Displaying products in your store
Reconciliation of inventory balances to monthly accounts, annual accounts
Summary of statistics by article, category, supplier
Assortment review
Underlying supplier negotiations
Organize promotions, offers and events in the physical store and / or online store
Social Media Increase Engagement, Followers, Promotion
Plan and send out newsletters to your subscribers
Photos to social media
Scheduling to social media
Analysis of involvement of followers on social media
Cost review for better agreements of eg telephony, broadband etc.
Support and research

What are my experiences and knowledge?
I am a trained freight forwarder and have worked with freight forwarding, logistics and purchasing. I have also studied English and Swedish business communication, business administration, tourism and travel services. Additional to that I have logistics license and ADR training. Between 2010 and 2015, I also ran my own online store besides my full-time job. I’ve been a  blogger since 2010
I master Swedish and English in speech and writing
Microsoft Office: Word, Excel
Windows, MAC, SAP, OPTO, Hogia, WordPress,
Adobe: Photoshop, Lightroom

Kontakta mig