(Swedish below)

In this Christmas special I’ve collected some good tips and advice on what your dog should avoid during Christmas, as well as what you can do to be prepared for any accident.

During Christmas, many families have more things laying around the house, things like Christmas decorations, but also a more food and goodies than usual. And sometimes guests, making it harder than usual to keep an eye on your dog, which increases the risk of your dog being in trouble.

Prepare yourself
To minimize the risk of problems, make sure that you don’t leave food, candy, candles or packages and lines in front of the dog to access.

If you have children, it’s a good idea to talk with them in advance and tell them that some types of food and sweets can be poisonous for dogs. Have a look at your house pharmacy before Christmas. If your dog were to get an upset tummy, it may be good to have a ready-to-drink treatment, fluid-based liquid-supplemented powder and a good diet of supplements with all kinds of bacteria at home (all of which can be purchased through a veterinarian or in some zoo shops and online stores).

Simple trick to keep the dog busy
Load up with yummy chewbones.
Serve portions of your dog’s food in an activation toy spread on a rug or hide the food in different places so the dog may work a little with the brain and body.
If the dog is easily stressed during a visit, it may be wise to get a dermatologist with soothing pheromones and plug in at home, which can help reduce the stress for your dog. Also make sure that the dog always has somewhere where it can go away.

Christmas Food
Christmas food often has a high fat and / or salt content, and is rarely suitable for the dog. If your dog gets a lot of fat and salty food, there is a risk of gastric problems with vomiting and diarrhea. Dogs risk getting inflammation of the pancreas if they eat very fatty foods.

Much of Christmas’s food also contains onions, which can lead to problems with, for example, anemia for the dog. Also avoid bones from leftovers to the dog, in the worst case it can cause a cracked tooth, constipation or even life-threatening injuries.

Chocolate
Chocolate can cause major problems for dogs, including the risk of gastrointestinal problems, salivation, palpitation and, at worst, cardiac problems, coma, seizures and death as a result. If you are unsure of the amount of chocolate that the dog has received, always contact the veterinarian for emergency advice.

Plants
Several of the plants you have at home around Christmas are poisonous for dogs. If you notice that the dog is very interested in a particular plant, it may be wise to remove the plant. Also make sure that suspiciously toxic plants (and cut flowers) stand so that your dog doesn’t reach them. Plants that can cause poisoning are e.g. Amaryllis, Hyacinth, Christmas rose and Christmas star.

Other common “Christmas poisons”
Fermented dough can cause alcohol poisoning for your dog.
Russin and grapes can cause poisoning
Nuts can in the worst case cause stomach upset if the dog swallows them. Macadamia nuts may cause poisoning with tremors, vomiting, diarrhea, weakness.

Packing cord and glitter
Don’t let you dog play with the cord or glitter, make sure to pick it up carefully. If the dog seems interested in the glitter in the Christmas tree or other decorations, take it away too. If your swallows any kind of string, it can lead to major problems, in the worst case life danger to the dog. If the dog has swallowed any kind of cord, please contact the nearest open veterinary clinic immediately and ask for emergency access.

Candles and other decorations
Be careful, and make sure your dog can’t access candlelight. If the dog rolls a candle, it may (in addition to painful burns on the animal) risk that your home is affected by fire. Look up with Christmas ornaments and delicate decorations, if broken, your dog may suffer from cuts. Decoration that the dog eats can in the worst case cause damage or bowel obstruction which can be very serious.

Be extra attentive and observant to your dog over Christmas. Take it safely before it’s uncertain and seek help if you’re unsure.

Den här gången har jag samlat lite tips om vad din hund bör undvika under julen, samt lite tips på vad som kan vara bra att ha hemma för att vara förberedd om olyckan är framme.

Under julen har vi oftast fler saker framme i hemmet, som t.ex. julpynt, dekorationer, men också mycket mer mat och godsaker än vanligt. Ofta har vi dessutom gäster, eller åker till andra, och har inte samma möjlighet att hålla koll på våra pälsklingar, vilket ökar risken för att de hamnar i trubbel.

Förbered dig
För att minimera risken för problem är det klokt att försöka se till att vi inte lämnar mat, godis, ljus eller paket och snören framme så att hunden kommer dem åt.

Finns det barn med, är det bra att prata med dem i förväg och berätta att vissa typer av mat och godis kan vara giftiga för hundar. Se gärna över ditt husapotek inför julen. Om hunden skulle bli dålig i magen kan det vara bra att ha färdig skonkost på burk, pulver med vätskeersättning som blandas i vatten samt kosttillskott med snälla bakterier hemma (allt detta kan du hitta hos  veterinären, eller i vissa zoo-affärer och internetbutiker).

Enkla knep för att hålla hunden sysselsatt
Ladda upp med smaskiga tuggben.
Servera delar av hundens mat i en aktiveringsleksak, utspritt på en matta eller göm maten på olika ställen så hunden får jobba lite med hjärna och kropp.
Om din hund lätt blir stressad när det är mycket folk och rörelse, kan det vara klokt att skaffa doftavgivare med rogivande feromoner och plugga in hemma, det kan hjälpa att minska stressen för hunden. Se också till att hunden alltid har någonstans där den kan gå undan.

Julmat
Ah, den älskade julmaten som ofta harvett högt fett och/eller saltinnehåll, och sällan är lämplig för din hund. Om hunden får matrester som är väldigt feta och salta finns det risk för magproblem med kräkning och diarré. Hundar riskerar att få inflammation i bukspottkörteln om de äter mycket fet mat.

Mycket av julens mat innehåller dessutom lök, vilket kan leda till problem med tex blodbrist för hunden. Undvik också att ge din hund ben från matrester, i värsta fall kan det orsaka en knäckt tand, förstoppning eller till och med ge livshotande skador.

Choklad
De flesta av oss vet att choklad kan ställa till stora problem för hundar. Så som magproblem, salivering, hjärtklappning och i värsta fall hjärtproblem, koma, kramper och död som följd. Om man är osäker på mängden choklad som hunden fått i sig är det alltid bäst att ringa veterinären för akut rådgivning.

Växter
Flera av de växter som vi har hemma runt jul är giftiga för hundar. Om du märker att hunden är väldigt intresserad av en viss växt kan det vara smart att ta bort den. Se också till att misstänkt giftiga växter (och snittblommor) står så att din hund inte kommer åt dem. Växter som kan orsaka förgiftningar är t.ex. Amaryllis, Hyacint, Julros och Julstjärna

Andra vanliga ”jul-förgiftningar”

Jäsande degar kan orsaka alkoholförgiftning.
Russin och vindruvor kan orsaka förgiftning
Nötter kan i värsta fall orsaka stopp i tarmen om djuret sväljer dem. Macadamianötter kan orsaka förgiftning med darrningar, kräkningar, diarré, svaghet.

Paketsnören och glitter
Låt inte hunden leka med paketsnören eller glitter, var noga med att plocka undan det. Om hunden verkar intresserad av glittret i julgranen eller andra dekorationer så plocka undan det också.Om hunden sväljer någon typ av snöre kan det leda till stora problem, i värsta fall livsfara. Om hunden har svalt någon form av snöre, kontakta genast närmsta öppna veterinärmottagning och be att få komma in akut.

Levande ljus och annat pynt
Var noga med att hunden inte kan komma åt levande ljus. Om hunden välter ett ljus kan det (förutom smärtsamma brännskador på djuret) riskera att ditt hem drabbas av eldsvåda. Se upp med julgranskulor och ömtåligt pynt, om det går sönder kan din hund drabbas av skärsår. Pynt som hunden äter upp kan i värsta fall orsaka skador eller stopp i tarmen vilket kan bli mycket allvarligt.

Var extra uppmärksam och observant på din hund över jul. Ta hellre det säkra före det osäkra och sök hjälp om du är osäker.