Budorden är från läkaren Helena Nybloms, som är specialist i psykiatri och medicine doktor i invärtesmedicin, bok Vägen till friskare hud. Enligt experter beror förtidigt åldrande hud till 20 procent på generna, enligt många experter. Resten, 80 procent, handlar om din livsstil. Och det kan du påverka själv
1. Du skall hedra din livsstil

– Anledningen till att livsstilen är så viktig är att den påverkar kollagennivåerna i huden

I huden finns sju sorters kollagen, som ger huden fasthet. Genom att leva sunt hjälper du kollagenet att bevaras – och du håller huden fräsch längre. Rök inte, ät en välbalanserad kost, sov tillräckligt och var försiktig med solen. Pressa inte och använd alltid solskyddscrème och gärna hatt. Solcrèmen är den enda crèmen som bevisligen motverkar rynkor!

2. Du skall inga andra gudar hava jämte kosten

– Som läkare ser jag tydligt att kosten påverkar alla organ i kroppen. Det vore konstigt om den inte påverkade det största organet, huden, också! Mat kan skydda och bygga upp huden inifrån. Men det handlar lika mycket om vad man inte äter eftersom det kan leda till näringsbrist. Att pendla i vikt är förödande för huden.

Frossa i färgrika frukter och grönsaker. De innehåller antioxidanter. Jordgubbar, plommon, tomat och granatäpple är särskilt bra för huden. Proteiner som sojabönor, kalkon, kyckling, tonfisk, lax och linser hjälper huden att reparera sig och bilda kollagen. Därför ska du äta proteiner flera gånger varje dag. Var försiktig med socker och andra snabba kolhydrater, de får mängden kollagen i huden att minska.

3. Tänk på tillväxthormonet så att du helgar det

– Tillväxthormonet HGH (Human Growth Factor) är väldigt viktigt för en frisk, spänstig hud. Det bygger upp huden och gör den tjock och fast. Hur du lever är avgörande för bildandet av HGH. Man kan själv öka nivåerna, främst genom god sömn och intervallträning. Men se upp med övervikt, alkohol, kaffe och sena måltider, som ger minskad insöndring av tillväxthormon.

4. Du skall motionera, men inte för mycket

– Motion sätter i gång blodcirkulationen i huden och det minskar stresshormonet kortisol, samtidigt som det ökar det viktiga tillväxthormonet. Träning tre timmar i veckan gör oss tio år yngre biologiskt sett, visar forskning. Bäst är träning som löpning eller styrketräning. Men tränar man för mycket eller hårt konsumerar kroppen i stället de hormoner som är viktiga för huden.

5. Du skall inte missbruka exfoliering

– När huden åldras ligger döda hudceller kvar längre på ytan och gör att huden ser äldre ut. Då kan exfoliering (peeling) hjälpa. Men man ska vara försiktig och använda en mild produkt cirka en gång i veckan. Rengör man huden med för starka syror eller för hårda korn kan man skada den känsliga barriären, vilket ger en ökad känslighet. Det går också bra att exfoliera ansiktet med en frottéhandduk. Tänk på att massera försiktigt.

6. Du skall visa aktning för vitamincrèmer

– Jag tycker att man både ska äta vitaminer och smörja in dem i huden. Hudvård handlar om att titta på saken från flera håll. Det finns indikationer på att vitaminerna E och C skyddar huden mot solens angrepp. Crèmer med A-vitaminsyra och provitamin A (retinol) kan ha en föryngrande effekt och kan på sikt förebygga rynkor. Nackdelen är att de kan vara uttorkande. Det man ska komma ihåg när man köper en C-vitamincrème är att vitaminet ska vara syrestabilt, det vill säga inte förstöras när det kommer i kontakt med luft. Fråga försäljaren!

7. Du skall icke stressa

– Att stress är skadligt för huden är allmänt känt, säger Helena Nyblom. Stresshormonet kortisol bryter ner kollagen och vid stress bildas också substans P, som kan orsaka inflammationer i huden. Den stressade huden blir mer känslig, kliande och röd. Kom ihåg att det är den långvariga stressen som är skadlig. Förutom orenheter och slapphet kan huden reagera med pigmentfläckar på långvarig stress. För att din hud ska klara av tillfälliga stresstoppar är det viktigt med återhämtning.

8. Du skall ge akt på dina hormoner

– Könshormonet östrogen är viktigt för huden. I 40-årsåldern blir huden naturligt torrare eftersom östrogennivån sjunker påtagligt då. Är man väldigt mager blir symtomen tydligare. Ett annat vanligt tillstånd hos kvinnor över 40 är låg ämnesomsättning. Det kan ge torr, skör hud, torrt hår och svullna ögonlock. Även stress och klimakterium kan påverka ämnesomsättningen. Misstänker du att du har en hormonobalans, sök läkare. Det finns hjälp att få.

9. Du skall icke ha begär efter alkohol

– Förutom rödbrusig hud med vidgade kärl kan för mycket alkohol hämma halten av tillväxthormon. Det kan bland annat ge svullna ögonlock och slapp hud. Huden kan inte heller reparera sina skador lika effektivt när man har druckit. Alkohol räknas till de snabba kolhydraterna, som bryter ner hudens kollagen. Njut, men bara då och då.

10. Du skall icke förakta de små knepen

– Visste du att din sovställning kan påverka ansiktet? Ligger du med ansiktet i en kudde kan det ge upphov till sömnlinjer. Och apropå sömn: Sömnhormonet melatonin är också en antioxidant och alltså bra för huden. Halten av melatonin ökar om du har mörkt i sovrummet på kvällen. Är du uppe i varv kanske en middag med chili kan vara på sin plats. Anledningen? Ämnet capsaicin, som finns i chili, hämmar effekten av det inflammatoriska ämnet substans P, som bildas vid stressThe commandments are from the physician Helena Nybloms, a specialist in psychiatry and doctor of internal medicine, beech road to healthier skin. According to experts, prematurely skin aging is 20 percent due to genes, according to many experts. The rest, 80 percent, is about your lifestyle. And it can affect self

1. You must honor your lifestyle

– The reason lifestyle is so important is that it affects the collagen levels in the skin

In the skin there are seven kinds of collagen, which gives skin firmness. By living healthy, you help the collagen to be preserved – and you keep the skin fresh longer. Do not smoke, eat a well balanced diet, sufficient sleep, and be careful with the sun. Do not push and always use sunscreen cream and happily hat. Solcrèmen is the only cream that demonstrably prevents wrinkles!

2. You shall have no other gods before diet

– As a doctor, I see clearly that diet affects every organ in the body. It would be strange if it did not affect the largest organ, the skin, too! Food can protect and rebuild the skin from within. But it is as much about what not to eat because it can lead to nutritional deficiencies. To commute weight is devastating to the skin.

Revel in the colorful fruits and vegetables. They contain antioxidants. Strawberries, plums, tomato and pomegranate are especially good for the skin. Proteins such as soy beans, turkey, chicken, tuna, salmon and lentils helps the skin to repair itself and form collagen. Why you should eat proteins several times each day. Be careful of sugar and other simple carbohydrates, they may be the amount of collagen in the skin decrease.

3. Think of the growth hormone to sanctify it

– Growth hormone HGH (Human Growth Factor) is very important for a healthy, supple skin. It builds up the skin and makes it thick and firm. How you live is critical for the formation of HGH. One can itself increase the levels, primarily through good sleep and interval training. But beware of obesity, alcohol, coffee and late night meals, resulting in reduced secretion of growth hormone.

4. You should exercise, but not too much

– Exercise sets in motion the blood circulation in the skin and it reduces the stress hormone cortisol, and increases the important growth hormone. Exercise three hours a week making us ten years younger biologically, research shows. The best is training like running or weight lifting. But do you train too much or hard consume the body rather than the hormones that are important for the skin.

5. You shall not misuse the exfoliation

– When your skin ages is dead skin cells remain longer on the surface and makes the skin look older. Then exfoliation (peeling) help. But one should be careful and use a gentle product about once a week. Clean the skin with one of strong acids or for hard grains can damage the sensitive barrier, providing an increased sensitivity. It is also possible to exfoliate your face with a towel. Remember to gently massage.

6. You should show respect for vitamin creams

– I think you both should eat vitamins and rub them into the skin. Skin care is about looking at it from several directions. There are indications that vitamins E and C protect the skin against the sun’s attack. Creams with vitamin A acid and provitamin A (retinol) can have a rejuvenating effect and can eventually prevent wrinkles. The disadvantage is that they can be dehydrating. What you should remember when buying a vitamin C cream is that the vitamin should be oxygen-stable, that is not destroyed when it comes into contact with air. Ask the seller!

7. Thou shalt not stress

– That stress is harmful to the skin is generally known, says Helena Nyblom. Cortisol breaks down collagen and the stress formed also Substance P, which can cause inflammation of the skin. The stressed skin becomes more sensitive, itchy and red. Remember that it is the prolonged stress is harmful. Besides impurities and laxity, skin can react with pigment spots on prolonged stress. For your skin to cope with occasional stress peaks are important recovery.

8. You must listen to your hormones

– The sex hormone estrogen is important for the skin. In the 40s, the skin is naturally drier as estrogen levels decline significantly since. If you are very skinny gets the symptoms clearly. Another common condition in women over 40 is low metabolism. It can cause dry, brittle skin, dry hair and swollen eyelids. While stress and menopause can affect metabolism. If you suspect that you have a hormone imbalance, seek medical advice. There is help available.

9. You shall not covet after alcohol

– Besides ruddy skin with dilated vessels, too much alcohol inhibit the levels of growth hormone. This may include providing swollen eyelids and sagging skin. The skin can not repair their damage as effective when you have been drinking. Alcohol counted among the fast carbohydrates that break down the skin’s collagen. Enjoy, but only occasionally.

10. You shall not despise the little tricks

– Did you know that your sleeping position can affect the face? Are you sleeping with her face in a pillow can cause sleep lines. And speaking of sleep: the sleep hormone melatonin is also an antioxidant and therefore good for the skin. The level of melatonin increases if you have dark in the bedroom at night. Are you up in the lap maybe a dinner of chili can be out of place. The reason? The substance capsaicin, found in chili, inhibits the effect of the inflammatory substance, substance P, which is formed at the stress