Contact: cecilia@cavegirl.se
Twitter: cavegirl50
Instagram: ceciliasderlund & harry_thelhasaapso
Facebook: ceciliasderlund

#jagsmygerinte

Upphovsrätt:

Alla bilder och innehåll är mitt eget, om inget annat anges. Vänligen återanvänd inte bilder utan samtycke. Om du har frågor om innehållet, eller vill använda något av innehållet, vänligen kontakta mig direkt via mejl eller med en kommentar i det aktuella inlägget. Jag kommer, enligt upphovslagen, att fakturera den berörda parten om jag upptäcker att otillåten användning skett.

Samarbeten:

Jag gör gärna samarbeten med företag, förutsatt att samarbetet följer svensk marknadsföringslag. Långsiktiga samarbeten, där vi båda kan stärka varandras varumärken prioriteras. Som samarbetspartner får du även exponering i alla mina kanaler, blogg, instagramfacebook, tumblr och twitter

Objekt som tas emot som gåva kommer att övervägas för redaktionellt syfte på denna blogg eller på andra sociala medieplattformar. Gåvor kan inte garanteras täckning, och alla gåvor kommer att märkas när ingår i ett redaktionellt innehåll på bloggen. “Med tillstånd av” eller “gåva från” för att beteckna att en produkt gavs till mig av företaget eller deras ombud. I enlighet med Konsumentverkets riktlinjer och marknadsföringslagen, kommer alla gåvor, sponsrat innehåll, etc. att offentliggöras genom bloggen. Jag accepterar pressprover utan krav att skriva om dem och kan inte garantera en positiv recension. Jag innehar F-skattsedel och gör inga sk. länkbyten eller annan reklam utan ersättning.

Integritetspolicy:

ceciliasderlund.se sparar inte och kommer aldrig att sälja eller ge ut kontaktuppgifter som matas in på denna webbplats.

Medlem i Better Bloggers

Copyright:

All images and content is my own, unless otherwise specified. Please do not reuse the images without consent. If you have questions about the content, or want to use any of the content, please contact me directly via email or a comment in the concerning post. I will, under the copyright law, bill the party concerned if I discover any unauthorized use.

Collaboration:

I like to do collaborations with companies, provided that the cooperation follows the Swedish Marketing Act. Long-term partnerships where we can both reinforce each others trademarks are prioritized. As a partner, you also get exposure on all my social medias such as my blog, instagram, facebook, tumblr and twitter

Items received as gifts will be considered for editorial purposes on this blog or other social media platforms. Gifts can not be guaranteed coverage, and all gifts will be seen as part of the editorial content on the blog. “With the courtesy of” or “gift” to denote that a product was given to me by the company or their agent. According to the Consumer Agency’s guidelines and Marketing Act, all gifts, sponsored content, etc. be announced through the blog. I accept press samples without the need to write about them and can not guarantee a positive review. I have F-tax and I do not make any link exchanges or other publicity without compensation.

Privacy Policy:

ceciliasderlund.se does not save, and will never sell or give out any contact information entered on this site.